Vul hieronder uw email adres in:

Privacyverklaring AA-Accountant J. Hak

Wie is AA-Accountant J. Hak?
AA-Accountant J. Hak is kantoorhoudende te Kinderdijk en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24414551.

AA-Accountant J. Hak heeft dit privacy beleid opgesteld omdat wij ons ervan bewust zijn dat u vertrouwen in ons stelt en wij daarom veel waarde hechten aan de bescherming van persoonlijke gegevens van klanten, relaties en bezoekers van onze website. Wij zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw privacy. Wij informeren u waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de (persoons)gegevens die wij verzamelen en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij houden ons aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor welk doel verzamelt AA-Accountant J. Hak uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het samenstellen van jaarrekeningen, het beoordelen of controleren van jaarrekeningen, financiële, fiscale, en juridische advisering, salarisadministratie, belastingaangiften, estate planning etc. Sommige persoonsgegevens verwerken we omdat we hiertoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Communicatie met degene die persoonsgegevens verstrekt.
– Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten
– Relatiebeheer
– Marketing- en managementdoeleinden

De verwerking van uw persoonsgegevens zal plaatsvinden op grond van toestemming, of op grond van een gerechtvaardigd belang van AA-Accountant J. Hak.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten te kunnen verlenen. Sommige aanvullende gegevens zijn wenselijk om te verstrekken, omdat we u met behulp van deze gegevens beter van dienst kunnen zijn. Sommige gegevens moeten we op grond van een wet verwerken. Van potentiële relaties blijven de gegevens die wij verzamelen beperkt tot NAW-gegevens, een persoonlijk e-mailadres en een telefoonnummer. Wanneer u klant bij ons bent vereist de wet dat wij aanvullend klantonderzoek doen en meer informatie vastleggen.

Wij verwerken de navolgende persoonsgegevens wanneer u klant bij ons bent:
– NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens.
– Geboortegegevens, leeftijd en geslacht.
– Uw nationaliteit, uw BSN-nummer, ID bewijs en bankrekeningnummer.
– Persoonsgegevens van uw werknemers indien wij de salarisadministratie verzorgen. Daar waar nodig zullen wij werken met een verwerkersovereenkomst.

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?
We verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u zich bij ons aanmeldt omdat u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?
We zullen de door u verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden. Met uitzondering van derden die door ons worden ingeschakeld, of wanneer dit voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is, of wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, of wanneer we hiertoe op grond van de wet verplicht zijn of daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
AA-Accountant J. Hak zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. AA-Accountant J. Hak bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Uw gegevens worden niet langer dan een twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij (Backup).

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?
AA-Accountant J. Hak neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende technische, organisatorische en administratieve maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AA-Accountant J. Hak verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met info@hakaa.nl.

Technische informatie en cookies
Wij kunnen gebruik maken op de website van web statistieken cookies. Wij zijn uiteraard geïnteresseerd in gegevens over de doeltreffendheid van onze website (aantal bezoekers, aantal bezoekers per afzonderlijke pagina). Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van gebruikers, wordt bijgehouden met welk type browser onze site wordt benaderd. Cookies geven ons inzicht in het gebruik van de AA-Accountant J. Hak website en stellen ons in staat om informatie op de website nog beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers. De gegevens worden anoniem verzameld en voor geen ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. Een Cookie registreert geen persoonlijke gegevens die naar u als persoon zijn te herleiden. Indien we met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelen, worden die verwerkt volgens bepalingen in ons privacybeleid.

Geheimhouding
AA-Accountant J. Hak gaat vertrouwelijk om met de door u verstrekte persoonsgegevens. De medewerkers van AA-Accountant J. Hak die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behalve als wet- of regelgeving hen verplicht tot het doen van mededelingen.

Inzage en correctie van uw gegevens en overige rechten
AA-Accountant J. Hak kan op verzoek een overzicht verstrekken van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen per email op info@hakaa.nl. Wij zullen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij info@hakaa.nl. U kunt verzoeken dat AA-Accountant J. Hak uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Wij zullen binnen vier weken reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek afwijzen zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. De hieraan verbonden kosten kunnen in rekening worden gebracht.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@hakaa.nl.

Indien u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking via het versturen van een e-mail naar info@hakaa.nl. We zullen na ontvangst van uw e-mail zo spoedig mogelijk, reageren op uw bezwaar. Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door AA-Accountant J. Hak.

Bij vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via info@hakaa.nl.

Afwijkende bepalingen voor bepaalde natuurlijke personen
Voor persoonlijke gegevens van medewerkers, stagiaires, inleners, uitzendkrachten of zzp-ers bij ons geldt hetzelfde als voor klanten met dien verstande dat in plaats van de opdracht tot dienstverlening moet worden gelezen de arbeidsovereenkomst, de stage-overeenkomst, de inleenovereenkomst, de uitzendovereenkomst of de managementovereenkomst.

Wijzigingen privacy beleid
Dit privacy beleid kan door AA-Accountant J. Hak van tijd tot tijd veranderd worden, indien er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of zij dit nodig acht. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 mei 2020.
© Copyright 2024 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]